Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Βασίλειο διαφθοράς .Την ετήσια έκθεσή του για τη διαφθορά έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, ο ΓΕ∆∆, κατά το 2013, διερεύνησε 1.519 υποθέσεις, από τις οποίες οι 53 κρίθηκε ότι εκφεύγουν της αρµοδιότητάς του. Εκ των 1.466 υποθέσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης ο κύριος όγκος προήλθε από επώνυμες και ανώνυµες καταγγελίες (ποσοστό 48,7% και 19,4% αντίστοιχα).


Οι οικονομικοί έλεγχοι και τα ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης αποτέλεσαν την κύρια θεµατική κατηγορία για ακόµη μία χρονιά (41,8% των υποθέσεων), ενώ οι δήµοι συνιστούν τη βασική ευρύτερη κατηγορία ελεγχόµενων φορέων (37% των υποθέσεων).
  


Στην ετήσια έκθεση 2013 του ΓΕ∆∆, εκτός από τις σηµαντικές υποθέσεις και τις θεσµικές και οργανωτικές προτάσεις, γίνεται εκτεταµένη αναφορά και στη πειθαρχική διαδικασία, καθώς επανήλθε η δυνατότητα άσκησης ένστασης του ΓΕ∆∆ κατά όλων των πειθαρχικών αποφάσεων σε ανώτερο βαθµό.

Από το σύνολο των ενστάσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων που υπέβαλε κατά το 2013 ο ΓΕΔΔ αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:

- Ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου ΕΛΤΑ ΑΕ, η οποία επέβαλε σε υπάλληλο την ποινή της προσωρινής απόλυσης έξι µηνών. Ο εγκαλούµενος υπάλληλος υπεξαίρεσε το χρηµατικό ποσό των 20.107,56 ευρώ προερχόµενο από τη διαχείρισή του. Το έλλειµµα, δε, στη διαχείρισή του αντιστοιχεί στο ποσό των 2.400 ευρώ, που επιβεβαιώθηκε έπειτα από οικονοµικό έλεγχο και το οποίο έπειτα κατέβαλε. Επίσης, υπεξαίρεσε το ποσό των 23.331,30 ευρώ από λογαριασµούς ταχυπληρωµής ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο ο εγκαλούµενος δεν εισήγαγε στο σύστηµα συναλλαγής των ΕΛΤΑ. Το ποσό αυτό το κατέβαλε τµηµατικά. Υπεξαίρεσε, τέλος, 2.789,00 ευρώ από λογαριασµούς εξόφλησης της ∆.Ε.Η. τα οποία κατέβαλε στους δικαιούχους.

- Ένσταση κατά της απόφασης του Β΄ Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης 12 µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο, ο οποίος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα α) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και β) της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας συµπεριφοράς εντός ή εκτός της υπηρεσίας.

Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπέβαλε στην Υπηρεσία του απολυτήριο λυκείου προκειµένου να διοριστεί σε θέση που προκήρυξε δήµος. Το αρµόδιο λύκειο, ωστόσο, απάντησε ότι ο τίτλος σπουδών του εγκαλουµένου δεν ήταν γνήσιος σύµφωνα µε το αρχείο που τηρείται από την υπηρεσία. Επιπροσθέτως, πέραν του πειθαρχικού παραπτώµατος η έλλειψη του τυπικού προσόντος, δηλαδή του απολυτηρίου, θέτει θέµα νοµιµότητας του διορισµού του.

- Ένσταση κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο, ο οποίος παραπέµφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωµα της αµέλειας, καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος.

Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως υπεύθυνος φακέλου και επιβλέπων µηχανικός ενός έργου παρέλειψε να προβεί σε όλες τις οφειλόµενες εκ της υπηρεσιακής του θέσης και της επιστηµονικής του κατάρτισης ενέργειες κατά την εκτέλεση του έργου αυτού, µε αποτέλεσµα να επέλθει ο θάνατος από µη συνειδητή αµέλεια τριών εργατοτεχνιτών. Ειδικότερα, όφειλε να ασκήσει συστηµατικό και ουσιαστικό έλεγχο στη λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας από την ανάδοχο εταιρεία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αντίθετα, εµφανίστηκε µόνο µία φορά στο εργοτάξιο, δεν απαίτησε την εφαρµογή του νόµου αναφορικά µε την ασφάλεια των εργατοτεχνιτών και των λοιπών εργαζοµένων του εργοταξίου και επέτρεψε κατά παρέκκλιση της στατιστικής µελέτης τόσο τη µεταβολή της χρονικής σειράς εκτέλεσης των προβλεπόµενων εργασιών όσο και τη χρήση µηχανικών µέσων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η παράλειψη του εγκαλούµενου να ελέγξει τα µέτρα ασφαλείας, πολύ περισσότερο να απαιτήσει την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που τους διέπει, επέφερε την απώλεια τριών ανθρώπινων ζωών. Όφειλε εκ της θέσεώς του ως υπεύθυνου του φακέλου και επιβλέποντος µηχανικού του έργου να εκπονήσει κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική µελέτη ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.

- Ένσταση κατά της απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο η οποία παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα α) της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, β) της παραβίασης των υποχρεώσεων του ν.3528/2007, γ) της άσκησης εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας και δ) της εγκατάλειψης πράγµατος που ανήκει στην υπηρεσία.

Συγκεκριµένα, η εγκαλούµενη συµπεριφέρθηκε ανάρµοστα σε επιµορφώτρια από τη Σχολή Τυφλών και κινήθηκε εναντίον της µε σκοπό να την εκδιώξει βιαίως από την αίθουσα διδασκαλίας, εξέθεσε την υπηρεσία παραπλανώντας επιµορφωνόµενους για την παροχή σεµιναρίου 400 ωρών συνολικά, δήθεν αναγνωρισµένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο διοργανωνόταν από επιστηµονική εταιρεία της οποίας ήταν πρόεδρος, επίσης εργαζόταν ως εξωτερική συνεργάτις σε διοργάνωση σεµιναρίων χωρίς προηγούµενη άδεια από την υπηρεσία της και τέλος γνώριζε ως καθ’ ύλη αρµόδια για την παραγγελία και παραλαβή µηχανών Braille αξίας 6.240,02 ευρώ ότι όφειλε να καταγράψει στο βιβλίο υλικού τις εν λόγω ενέργειες και να µεριµνήσει για τη φύλαξή τους.

- Ένσταση κατά της απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία δεν επιβλήθηκε ποινή σε υπάλληλο ο οποίος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος καθώς και της βαριάς αµέλειας ή της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος ως προϊστάµενος του Τµήµατος Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων και µετέπειτα ως προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων χειρίστηκε υπόθεση σχετικά µε την κατάθεση πλαστής εγγυητικής επιστολής εταιρείας για λήψη προκαταβολής ύψους 1.035.375 ευρώ που αφορούσε στην ίδρυση ξενοδοχειακής µονάδας στον Νοµό Ηλείας.

- Ένσταση κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης των αποδοχών τριών µηνών σε υπάλληλο του ΕΚΑΒ, ο οποίος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα α) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, β) της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του πάνω από 22 εργάσιµες µέρες συνεχώς ή πάνω από 30 εργάσιµες µέρες εντός ενός έτους, γ) της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης των καθηκόντων και δ) της άσκησης εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας.

Συγκεκριµένα, ο εγκαλούµενος υπάλληλος απουσίαζε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία του για περίπου πέντε χρόνια. Άλλαζε τις βάρδιες του µε άλλους συναδέλφους και δεν εµφανίζονταν τα στοιχεία του στο βιβλίο ηµερήσιων υπηρεσιών. Επίσης, ο ανωτέρω είναι υπότροπος του ίδιου παραπτώµατος όσο και της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας και της ατελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων και του έχουν επιβληθεί τέσσερις πειθαρχικές ποινές. Επιπλέον, εργαζόταν ιδιωτικά σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε εταιρεία της αδελφής του χωρίς να έχει πάρει άδεια από την υπηρεσία του. Παράλληλα, το 2013 ο κ. Ρακιντζής άσκησε ο ίδιος ή µέσω των αρµόδιων πειθαρχικών οργάνων πειθαρχική δίωξη κατά τεσσάρων υπαλλήλων µε την παραποµπή τους στα αρµόδια πειθαρχικά συµβούλια ως εξής:

1. Πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ηλείας για το πειθαρχικό παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς. Με αφορµή δηµοσίευµα εφηµερίδας της 27ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά µε εµπιστευτικό πόρισµα για το ∆ασαρχείο Ηλείας, ο εγκαλούµενος απηύθυνε προς τον ΓΕ∆∆ προσωπική επιστολή στην οποία ανακριβώς επικαλείται ότι το ως άνω πόρισµα συντάχθηκε από τον ΓΕ∆∆ και η οποία περιείχε αναξιοπρεπείς χαρακτηρισµούς και εκφράσεις προς τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που καταδείκνυαν την παντελή έλλειψη του προσήκοντος σεβασµού του εγκαλουµένου στο πρόσωπο του κ. Ρακιντζή και στον θεσµό τον οποίο υπηρετεί, ενώ παράλληλα αποτελούσαν ανεπίτρεπτους υπαινιγµούς για υποκρυπτόµενη δοσοληψία του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε εκπροσώπους του Τύπου. Η πειθαρχική δίωξη εκδικάστηκε από το Κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και Εποπτευόµενων Φορέων, µε αθωωτικό αποτέλεσµα. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε ένσταση από τον ΓΕ∆∆ στο Β΄θµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο, επίσης, αθώωσε τον υπάλληλο.

2. Πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το πειθαρχικό παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο εγκαλούµενος υπάλληλος σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό, στον οποίο φέρεται ως µέλος του ∆.Σ., προέβη σε οξύτατους χαρακτηρισµούς που θίγουν έκδηλα το πρόσωπο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αλλά και το κύρος του θεσµού τον οποίο υπηρετεί. Η πειθαρχική δίωξη εκδικάστηκε από το Πειθαρχικό Συµβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού Περιφέρειας Πελοποννήσου, και επιβλήθηκε η ποινή της παύσης τριών µηνών. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε ένσταση από τον ΓΕ∆∆ στο Β΄θµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί.

3. Πειθαρχική δίωξη κατά ενός υπαλλήλου του ∆ήµου Ναυπλιέων και ενός τεχνικού επιθεωρητή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής, καθόσον διαπιστώθηκε η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ενώ ενηµερώθηκε και ο αρµόδιος εισαγγελέας εφετών. Η πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου του ∆ήµου Ναυπλιέων εκδικάστηκε από το Πειθαρχικό Συµβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθµού Περιφέρειας Πελοποννήσου, και επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Ο τεχνικός επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας έχει τεθεί σε αργία, ενώ εκκρεµεί η εκδίκαση της πειθαρχικής του δίωξης από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Επιπλέον, ο ΓΕΔΔ προέβη μέσω παρεμβάσεων και στην καταπολέµηση φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που αναπτύσσονται σε χαµηλό, οργανωτικά, επίπεδο.

Κατωτέρω παρουσιάζονται ενδεικτικά περιπτώσεις τόσο σηµαντικών ελέγχων γενικότερου ενδιαφέροντος όσο και ελεγκτικής παρέµβασης του κ. Ρακιντζή.

O... χρυσός υπάλληλος

Ο ΓΕ∆∆ διενήργησε έλεγχο περιουσιακής κατάστασης σε υπόχρεο υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕ∆∆, σε συνέχεια έκθεσης ελέγχου του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, σύµφωνα µε την οποία δηµόσιος υπάλληλος κατά τις χρήσεις 2000-2010 απέκτησε εισοδήµατα ύψους περίπου 950.000 ευρώ τα οποία δεν καλύπτονται από τις αποδοχές που προβλέπονται από την οργανική του θέση ή άλλα νόµιµα και εµφανή εισοδήµατα. Επίσης, ο ΓΕ∆∆ άσκησε πειθαρχική δίωξη στον υπάλληλο η οποία ανακοινώθηκε και στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών. Ο υπάλληλος έχει τεθεί σε αργία και εκκρεµεί ο πειθαρχικός του έλεγχος.

Εποπτεία φορολογικού ελέγχου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Ο Λέανδρος Ρακιντζής, στο πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσµάτων των φορολογικών ελέγχων σε ΜΚΟ, που διενεργούν οι κατά τόπους αρµόδιες ∆ΟΥ, διαπίστωσε και κατέγραψε κατά περίπτωση ότι πολλές εξ αυτών δεν είχαν θεωρήσει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις φορολογικά στοιχεία τουλάχιστον από το 1998, δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ και συγκεντρωτικές δηλώσεις τιµολογίων, ενώ σε πολλές από αυτές δεν έχει διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος για την τελευταία δεκαετία. Από τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο ΓΕ∆∆ το συνολικό ύψος των προστίµων και φόρων που βεβαιώθηκαν σε συνέχεια της παρέµβασης του ΓΕ∆∆ ανέρχεται µέχρι σήµερα στο ποσό των 1.559.262,52 ευρώ.

Έλεγχος για τα νοσήλια εξωτερικού των ασφαλισµένων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ)

Σε συνέχεια περιστατικού εκβίασης και αυτόφωρης σύλληψης δύο πολιτών, σχετιζόµενης µε τη διαδικασία χορήγησης νοσηλίων εξωτερικού, και ύστερα από σχετικό αίτηµα του προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), διενεργήθηκε έλεγχος από μικτό κλιµάκιο µε συντονιστή ειδικό επιθεωρητή του ΓΕ∆∆ και µέλη δύο επιθεωρήτριες του ΣΕΥΥΠ καθώς και με τη συνδροµή ως εµπειρογνωµόνων µίας υπαλλήλου του ΙΚΑ και µίας του ΕΟΠΥΥ.

Από τον έλεγχο εξήχθησαν συµπεράσµατα σχετικά µε τη γενικότερη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι ο οργανισµός συγκροτήθηκε πρόχειρα, χωρίς βασικό σχέδιο, µε άκριτη µεταφορά και συρραφή επιµέρους διατάξεων των προηγούµενων φορέων τους οποίους αφοµοίωσε.

Ως αποτέλεσµα, προέκυψε ένας φορέας µε εγγενή κρίση ταυτότητας, χωρίς σαφή υπαγωγή, χωρίς ενιαίο και συµπαγές θεσµικό πλαίσιο, δοµή και τρόπο λειτουργίας, προβλήµατα που αντανακλούν στην καθηµερινή λειτουργία του Οργανισµού, αφού τον αναγκάζουν να αντιµετωπίζει τα ανακύπτοντα συνεχή και πιεστικά ζητήµατα χωρίς σαφή στρατηγική, µε µη συνεκτικό, σχεδόν «πυροσβεστικό» τρόπο, ορισµένες φορές στα όρια της νοµιµότητας ή και πέραν αυτής.

Στην ελεγχθείσα δραστηριότητα της έγκρισης νοσηλίων εξωτερικού, ο έλεγχος διαπίστωσε παθογένειες που αφορούν στην εν γένει λειτουργία του οργανισµού: απουσία στόχων, µεθόδων, πρωτοκόλλων και συνεκτικών διαδικασιών και, συνακόλουθα, αδυναµία προγραµµατισµού και ελέγχου, που αφήνει ελεύθερο πεδίο σε αυθαιρεσίες, πληµµέλειες, ακόµη και έκνοµες συµπεριφορές. Το βασικό πρόβληµα, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της σχετικής έκθεσης ελέγχου, αποτελεί η ανοµοιογένεια των διαδικασιών: άλλη διαδικασία ακολουθείται για τους ασφαλισµένους του ΟΠΑ∆, άλλη για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ και άλλη για τους ασφαλισµένους των λοιπών Ταµείων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης τόσο για τους ασφαλισµένους όσο και για την εποπτική λειτουργία του οργανισµού. Αντίστοιχη ανοµοιογένεια διαπιστώθηκε και σε ό,τι αφορά στις Ειδικές Υγειονοµικές Επιτροπές για την έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, προβλήµατα εντοπίστηκαν όσον αφορά στη σύνθεση της Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής Εξωτερικού (ΕΥΕΕ) Αθηνών για τους ασφαλισµένους του ΟΠΑ∆, τη λειτουργία του Τµήµατος Πρόσθετης Περίθαλψης και Νοσηλείας στο Εξωτερικό του ΕΟΠΥΥ και της Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής Εξωτερικού Αθηνών του ΟΠΑ∆. ∆ιαπιστώθηκε, ακόµη, η ανυπαρξία πρωτοκόλλου εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων της ΕΥΕΕ, καθώς και σοβαρές παρατυπίες στη σειρά εξυπηρέτησης των αιτήσεων (µη εξέταση των υποθέσεων µε σειρά προτεραιότητας της εισερχοµένης αιτήσεως, αλλά µε αδιευκρίνιστα κριτήρια).

Από τον έλεγχο επισηµάνθηκαν επίσης περιπτώσεις όπου οι ασθενείς αναζήτησαν και χρησιµοποίησαν για µια σειρά θεµάτων τις υπηρεσίες ιδιωτικών γραφείων, οι οποίες µάλιστα διαφηµίζονταν και στο διαδίκτυο, γεγονός που υποδεικνύει κενά στην παροχή ολοκληρωµένης υπηρεσίας από τον ΕΟΠΥΥ και ελλείψεις αναφορικά µε την ποιότητά της.

Όσον αφορά στην ιατρική διαδικασία της έγκρισης, διαπιστώθηκε ότι το πλαίσιο λειτουργίας και η διαδικασία έγκρισης νοσηλίων εξωτερικού για τους ασφαλισµένους του ΟΠΑ∆ δεν επέτρεπε ουσιαστική κρίση της εκάστοτε εξεταζόµενης αίτησης. Ειδικότερα, η γνωµοδότηση της Επιτροπής ελαµβάνετο χωρίς ιδίαν γνώσιν (εξέταση) του περιστατικού, επί τη βάσει µιας γνωµάτευσης ενός (οποιουδήποτε σχετικού µε το περιστατικό) διευθυντή κλινικής οποιουδήποτε κρατικού νοσοκοµείου. Και αυτή, όµως, η γνωµάτευση του διευθυντή κλινικής εξεδίδετο συνήθως χωρίς εξέταση του περιστατικού από τον εκδίδοντα αυτήν ιατρό. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται στη σχετική έκθεση ελέγχου, αν συνυπολογιστούν και οι αναφερθείσες από µέλη και τη γραµµατέα της Επιτροπής πιέσεις είτε από τους οικείους των ασθενών είτε από πολιτικά πρόσωπα, η γνωµοδότηση της Επιτροπής για έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό δεν γινόταν µε αυστηρώς επιστηµονικά κριτήρια και µόνο.

Περαιτέρω από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν έλλειψη επίσηµης χαρτογράφησης των εξειδικευµένων ιατρικών δυνατοτήτων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα καθώς και έλλειµµα πληροφόρησης του ΕΟΠΥΥ σχετικά µε τους φορείς υποδοχής ασθενών στο εξωτερικό. Από τη συνολική αποτίµηση της ελεγχθείσας διαδικασίας προέκυψε το συµπέρασµα ότι δεν υπηρετούνταν οι αρχές της ισότητας και της ισότιµης πρόσβασης καθώς συγκεκριµένες κατηγορίες ασφαλισµένων (πανεπιστηµιακοί, ιατροί, πολιτικοί) κάνουν κατά δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό χρήση του δικαιώµατος νοσηλείας στο εξωτερικό.

Στην Έκθεση διατυπώθηκαν προτάσεις για τον εκ βάθρων ανασχεδιασµό του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να καταστεί βιώσιµος και να εκπληρώσει τη ζωτικής σηµασίας αποστολή του, αλλά και προτάσεις άµεσης εφαρµογής για τη βελτίωση της διαχείρισης των νοσηλίων εξωτερικού.

Έλεγχος στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την προµήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης

Το ίδιο µικτό κλιµάκιο ελέγχου που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά µε τη χορήγηση νοσηλίων εξωτερικού από τον ΕΟΠΥΥ πραγματοποίησε ξεχωριστό έλεγχο στον ίδιο φορέα µε αντικείµενο την προµήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αµαξιδίων και λοιπών βοηθηµάτων) υψηλού κόστους.

Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο αφορούν α) στη χρήση από τον ΕΟΠΥΥ περισσοτέρων της µίας βάσεων δεδοµένων, β) στην υποτυπώδη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των µηχανογραφικών συστηµάτων του οργανισµού που είχε ως αποτέλεσµα την αδυναµία επισκόπησης των διαδικασιών σε όλα τους τα στάδια, εφαρµογής ρυθµίσεων και δικλίδων ασφαλείας και, εν τέλει, ορθής παρακολούθησης και ελέγχου της ροής δαπανών του οργανισµού, γ) στην αδυναµία κεντρικού σχεδιασµού, ελέγχου και συνολικής αποτίµησης των δαπανών του οργανισµού, δ) στην πληµµελή τυποποίηση των ειδών πρόσθετης περίθαλψης, η οποία σε συνδυασµό µε τη µη ολοκλήρωση των ιατρικών πρωτοκόλλων και οδηγιών για τη χορήγησή τους και τη µη διασύνδεσή τους µε το µητρώο των πιστοποιηµένων ειδών δηµιουργεί προβλήµατα αξιοπιστίας και κενά στη διαδικασία λήψης της ιατρικής απόφασης για τη χορήγηση των πρόσθετων ειδών, ε) στη µη ένταξη της παροχής των ειδών πρόσθετης περίθαλψης στο σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, που αποτελεί µια συµπαγή διαδικασία παρακολούθησης on line, και η οποία, εκτός από τον έλεγχο και την περιστολή των άσκοπων δαπανών, θα διευκόλυνε και όλους τους συναλλασσόµενους (ελεγκτές, ιατρούς, ασθενείς κ.λπ.) και στ) στην έλλειψη αποτελεσµατικού κεντρικού ελεγκτικού µηχανισµού.

Επίσης, σύµφωνα µε τα πορίσµατα του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι µικρός αριθµός ιατρών φέρεται να έχει συνταγογραφήσει πρόσθετα είδη που καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δαπάνης της ειδικότητας µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της δαπάνης που συνταγογραφήθηκε από οφθαλµιάτρους, όπου το 77,04% αφορούσε σε πράξεις 398 ιατρών, ενώ το υπόλοιπο 22,96% της συνολικής δαπάνης αυτής της ειδικότητας συνταγογραφήθηκε από 1.266 ιατρούς.

Επισηµάνθηκε, επίσης, το γεγονός ότι κάποιες περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ δεν διαθέτουν ελεγκτές ιατρούς για την υποστήριξη της απαιτούµενης από τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας διαδικασίας, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι των περιοχών τους να ταλαιπωρούνται µε πρόσθετη αναγκαστική µετακίνηση στις αντίστοιχες Νοµαρχιακές Μονάδες Υγείας για την πιστοποίηση της νόσου και την έγκριση της παροχής του πρόσθετου είδους.


Τέλος, παρατηρήθηκε µεταξύ άλλων και η πληµµελής διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΕΟΠΥΥ και κρίθηκε αναγκαία η σχετική ενηµέρωση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών.
Σεμνα και ταπεινα παρακαλω και στη μητρική σας γλώσσα για να μεταφράζονται

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...